แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานต่างด้าว

ครั้งที่ 1 / 2557 รวม 98,994 คน
เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่น ๆ
71,888 คน 16,906 คน 10,200 คน 16 คน
ครั้งที่ 2 / 2558 รวม 58,832 คน
เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่น ๆ
43,892 คน 8,840 คน 6,100 คน 0 คน

เรือประมง

จำนวนเรือประมงที่จดทะเบียน
487 ลำ
จำนวนท่าเรือ
11 แห่ง
ข้อมูลด้านประมง

สถานประกอบการ

ข้อมูลด้านแรงงาน
จำนวนสถานประกอบการที่ลงทะเบียน
6,294 แห่ง

.

.

.

โครงการในจังหวัดสมุทรสาคร