จำนวนโครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม
งบพัฒนาจังหวัด 19 41
งบประมาณตำบลละ 5 ล้าน 425 425
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 23 46