ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
แผนที่สถานประกอบการ

จำนวนสถานประกอบการ

6,294 แห่ง

อำเภอ จำนวน
อ. เมือง 3,981 แห่ง
อ. กระทุ่มแบน 1,911 แห่ง
อ. บ้านแพ้ว 402 แห่ง

ประเภทสถานประกอบการ