กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 08:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 09:00 น. วัดกลางอ่างแก้ว
 ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 16:00 น. ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น จ.สค. ชั้น 2

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 08:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 08:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 13:30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 08:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 09:30 น. ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ ( ๔๐๑ )
  ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี 08:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329