กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง อังคณา ชิตะติตติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561
  นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ออกจากศาลเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร **การแต่งกาย เสื้อสีเหลืองแขนยาว** 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ลาพักผ่อน 00:00 น.

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ออกจากศาลเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  ร่วมพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครออกจากศาลเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ออกจากศาลเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  นาง อังคณา ชิตะติตติ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครออกจากศาลเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329