กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก ปิยะ  เกียรติอมรเวช
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง พรรณวิภา ปิยัมปุตระ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2565
  นาย ณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (การแต่งกาย : ผ้าไทยโทนสีขาว) 08:00 น. 1. วัดใหญ่จอมปราสาท 2. วัดกาหลง 3. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 4. วัดธรรมจริยาภิรมย์ 5. วัดท่ากระบือ 6. วัดท่าไม้ 7. วัดนางสาว

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 08:30 น. สถาบันพระปกเกล้า

  นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

  พันเอก ปิยะ  เกียรติอมรเวช  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ห้องปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จังหวัด

  นาง พรรณวิภา ปิยัมปุตระ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329