กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09:00 น. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ต.ท่าทราย (วัดศรีเมือง)
 ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08:30 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) (ผวจ.มอบ) 09:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานตรวจสาธารณูปโภคโครงการจัดสรร บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (โครงการ โกลเด้น นีโอ พระราม 2) 13:30 น. โครงการ โกลเด้น นีโอ พระราม 2 ต.พันท้ายรสิงห์ อ.เมืองฯ
 ประธานตรวจสาธารณูปโภคโครงการจัดสรร บริษัท บ้านวันดี เรียลเอสเตท จำกัด (โครงการ บ้านวันดี) 14:30 น. โครงการ บ้านวันดี ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ
 ประธานตรวจสาธารณูปโภคโครงการจัดสรร บริษัท แสงตะวัน เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 15:30 น. บริษัท แสงตะวัน เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ต.นาดี อ.เมืองฯ

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201

  นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329