กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง อังคณา ชิตะติตติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
  นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหารือการจัดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 09:30 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้าพบ 13:30 น. ห้องปฏิบัติราชการ
 พบแพทย์ 16:30 น. โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

  นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 **ผวจ.มอบ** 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561 **ผวจ.มอบ** 14:00 น. ห้องประชุมท่าจีน 502

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ**ผวจ.มอบ** 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 ประธานในการตรวจติดตามประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร**ผวจ.มอบ** 13:00 น. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 เวรอำนวยการประจำโครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ประจำปี 2561 10:00 น. ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ โซน c

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ห้องปฏิบัติราชการ กอ.รมน.

  นาง อังคณา ชิตะติตติ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 00:00 น. ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329