กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง อังคณา ชิตะติตติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
  นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุม คกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 12:00 น. อาคารเรือนรับรองของบริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ม. 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
 ประธานการประชุม คกก. ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาท่องเที่ยววัดใหญ่จอมปราสาท 17:00 น. วัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ

  นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 **ผวจ.มอบ** 09:30 น. ร้านอาหารครัวข้าวหอม
 ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2561 **ผวจ.มอบ** 13:30 น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 09:30 น. ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑

  นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุม คกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ร่วมประชุม คกก. ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 09:30 น. ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑

  นาง อังคณา ชิตะติตติ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุม คกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 3/2561 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329