กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 การแต่งกาย : เสื้อยืดคอปกสีขาว 08:00 น. วัดป่ามหาไชย
 ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (รพ.ศิริราช) 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุม สนง.คลัง จ.สค.
 แถลงข่าวงานกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล "วิ่งสร้างโรงเรียน" 16:00 น. โรงเรียนบ้านคลองซื่อ ต.บางโทรัด
 ประธานพิธีปิดอบรมบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 3/2562 และมอบวุฒิบัตร 18:00 น. ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางขุด

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 การแต่งกาย : เสื้อยืดคอปกสีขาว 08:00 น. วัดป่ามหาไชย
 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 10:30 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงาส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 (ผวจ.มอบ) 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 การแต่งกาย : เสื้อยืดคอปกสีขาว 08:00 น. วัดป่ามหาไชย
 ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (รพ.ศิริราช) 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 การแต่งกาย : เสื้อยืดคอปกสีขาว 08:00 น. วัดป่ามหาไชย
 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 13:30 น. ห้องประชุม สนง.คลัง จ.สค.
 ร่วมพิธีปิดอบรมบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 3/2562 และมอบวุฒิบัตร 18:00 น. ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางขุด

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 การแต่งกาย.เสื้อคอปกสีขาว 08:00 น. วัดป่ามหาไชย
 ร่วมพิธีปิดอบรมบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 3/2562 18:00 น. ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329