กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก วินัย บุตรรักษ์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาย วุฒิพงษ์ สุภัควนิช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564
  นาย ณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อการก่อสร้างอุโบสถ วัดท่าเสาหลังใหม่ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย 09:00 น. วัดท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
 ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในพิธีเปิดพิมพ์นำฤกษ์ พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย 15:00 น. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
 ประธานพิธีเปิดงาน สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหลากสี 17:30 น. เวทีลานวัฒนธรรม หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 - 00:00 น.

  นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อการก่อสร้างอุโบสถ วัดท่าเสาหลังใหม่ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย 09:00 น. วัดท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
 ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในพิธีเปิดพิมพ์นำฤกษ์ พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย 14:00 น. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
 ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหลากสี 17:30 น. เวทีลานวัฒนธรรม หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน

  นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี”ครั้งที่ 11 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีสัน 17:30 น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ตี ต.ดอนไก่ตี อ.กระทุ่มแบน

  นาย วุฒิพงษ์ สุภัควนิช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 เวรรักษาสถานการณ์ 00:00 น. ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อการก่อสร้างอุโบสถ วัดท่าเสาหลังใหม่ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย 09:00 น. วัดท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
  ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในพิธีเปิดพิมพ์นำฤกษ์ พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย 15:00 น. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
 ร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ตี " ครั้งที่ ๑๑ (แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสัน) 17:30 น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ตี ต.ดอนไก่ตี อ.กระทุ่มแบนสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329