กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย อำพล อังคภากรณ์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี
นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง อังคณา ชิตะติตติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน 502
 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 15:30 น. ห้องประชุมท่าจีน 502

  นาย อำพล อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 15:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)

  นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาคร 10:00 น. ห้องประชุมเอกชัย (402)
 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 15:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)

  นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 15:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑

  นาง อังคณา ชิตะติตติ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 15:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329