กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จ.สค. ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 (การแต่งกาย : เสื้อ TO BE NUMBER ONE) 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 20:30 น. ลงเรือที่องค์การสะพานปลา

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08:30 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฐมนิเทศหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง" (ป.ย.ป. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6 08:30 น. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.
 เข้ารับการอบรมการเรียนรู้จากแบบประเมินบุคลิกภาพ รูปแบบการสนทนาและการสร้างแรงจูงใจ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง" (ป.ย.ป. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6 13:00 น. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก 14:00 น. ศูนย์ราชการสะดวก ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขามหาชัย
 ร่วมการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 20:30 น. -

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว 09:30 น. ห้องประชุม 3 บก.กอ.รมน.ภาค. 1

  นาง ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่2/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 ร่วมการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง 20:30 น. องค์การสะพานปลาสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329