กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก ปิยะ  เกียรติอมรเวช
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง พรรณวิภา ปิยัมปุตระ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565
  นาย ณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 09:30 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
 ประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี คอพับ แขนยาว) 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2656 (ผวจ.มอบ) 10:00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2
 ประธานประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)

  นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2/2565 (ผวจ.มอบ) 09:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝั่งจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 (ผวจ.มอบ) 10:30 น. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 ประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  พันเอก ปิยะ  เกียรติอมรเวช  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสาคร 10:30 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 ประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2565 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาง พรรณวิภา ปิยัมปุตระ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย201.สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329