กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก วินัย บุตรรักษ์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาย วุฒิพงษ์ สุภัควนิช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
  นาย ณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201
 ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2564 13:30 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 (ห้องสาครบุรี)

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านระบบ ZOOM Meeting 09:00 น. ห้องประชุมท่าฉลอม ( 501 )
 ประธานตรวจอาคารสถานที่ตั้งโรงแรม ท่าไม่รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอร์รองค์ 13:30 น. โรงแรม ท่าไม่รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอร์รองค์ อ.กระทุ่มแบน

  นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ผ่านระบบ zoom 09:00 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)

  นาย อาวุธ  วิเชียรฉาย  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกการประกวด "ตลาดสุขใจ" ปลอดภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 08:00 น. ตลาดวัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2564 13:30 น. ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สค
  ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกการประกวด "ตลาดสุขใจ" ปลอดภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 15:00 น. ตลาดวัดหลักสี่ ต.หลักสี่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกการประกวด "ตลาดสุขใจ" ปลอดภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 16:00 น. ตลาดลอนดอน ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกการประกวด "ตลาดสุขใจ" ปลอดภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 17:00 น. ตลาดนัดวัดบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกการประกวด "ตลาดสุขใจ" ปลอดภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 18:00 น. ตลาดเคหะสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  พันเอก วินัย บุตรรักษ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ผ่านระบบ zoom 09:00 น. ห้องประชุมมหาชัย (201
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)

  นาย วุฒิพงษ์ สุภัควนิช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2564 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329