กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง อังคณา ชิตะติตติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561
  นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 นางอัจฉราลักษณ์ ฟิกเวด ผู้ตรวจการ 8 ผู้ตรวจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าพบ 09:00 น. ห้องปฏิบัติราชการ
 ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย เทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน **ผวจ.มอบ** 08:00 น. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 ประธานประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 7/2561 **ผวจ.มอบ** 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน 08:30 น. บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 09:00 น. ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส
 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2561**ผวจ.มอบ** 13:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)

  นาย โชติพัฒน์ สิชฌรังษี  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 09:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 7/2561 13:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุม คกก. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 7/2561 09:30 น. ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ ( ๔๐๑ )

  นาง อังคณา ชิตะติตติ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 09:00 น. ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลสสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329