กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขออนุญาตเข้าพบ และบรรยายเกี่ยวกับ "แนวทางการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครฯ 14:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานมอบโล่รางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2561 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ 18:30 น. อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201
 ประธานเปิดงาน "เมืองของดี ศรีบ้านแพ้ว" 19:00 น. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
  - 00:00 น. -

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สค. ครั้งที่ 4/2562 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 10:30 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401)
 ประธานประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ 13:00 น. ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัด
 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2562 13:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2561 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ 18:30 น. อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 09:00 น. ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401

  นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 08:00 น. ณ จังหวัดลำพูนสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329