กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 09:00 น. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2561 13:00 น. ห้องประชุมมหาชัย 201
 ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.สค. ครั้งที่ 11/2561 15:00 น. ห้องประชุม อบจ.สค. ชั้น 4 (ห้องท่าจีน)

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ครั้งที่ 11/2561 (ผวจ.มอบ) 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย 201
 ร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดสมุทรสาคร 17:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ตรวจการขอต่ออายุใบอนุญาตและขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต.นาดี อ.เมืองฯ 10:00 น. อ.เมืองสมุทรสาคร

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2561 09:30 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2561 13:00 น. ห้องประชุมมหาชัย (201)
 ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.สค. ครั้งที่ 11/2561 15:00 น. ห้องประชุม อบจ.สค. ชั้น 4 (ห้องท่าจีน)สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329