กลับสู่หน้าหลัก login
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
นาย สมคิด จันทมฤก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย พิริยะ ฉันทดิลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
นาง ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่

วาระงานผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
  นาย สมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ลงพื้นที่เพื่อพบปะรับทราบข้อมูลและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 06:30 น. ต.หนองบัว ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข้ ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว

  นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานประชุมหารือโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 09:30 น. ห้องประชุมท่าจีน (502)
 ประธานการจัดกิจกรรม "ปลอดฝุ่น ปอดดี" ผวจ.มอบ 14:00 น. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ชั้น3

  นาย พิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 (ผวจ.มอบ) 13:30 น. ห้องประชุม 502

  นาย เอกพร  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ร่วมลงพืิ้นที่ตำบลเพื่อพบปะรับทราบข้อมูลและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 06:30 น. อ.บ้านแพ้ว พื้นที่ ต.หนองบัว ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข้ ต.หนองสองห้อง

  พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ปฏิบัติราชการปกติ 08:30 น. ห้องปฏิบัติราชการ กอ.รมน.

  นาง ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
 ประชุมหารือโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 09:30 น. ห้องประชุมท่าฉลอม (501) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร 034-427-387, 034-425-075 มท.62329